Yhtiöoikeus

Yhtiöoikeus

Hoidamme normaaleja yrityksen liiketoimintaan liittyviä yhtiöoikeudellisia toimeksiantoja, kuten yritysten perustamiset, yhtiömuodon ja osakepääoman muutokset.

Yhtiöoikeudelliset kysymykset ovat usein keskeisessä asemassa suunniteltaessa ja toteutettaessa yrityskauppoja, yritysrakenteen muutoksia, rahoitus- ja muita yritysjärjestelyitä, pääomasijoituksia, kannustinjärjestelmiä, osakassopimuksia, yritysrakenteen muutoksia jne. Osakeyhtiöiden sulautumiset ja jakautumiset ovat asioita, joista meillä on kokemusta ja vahvaa osaamista.

Avustamme osakassopimusten ja palkitsemisjärjestelmien laatimisessa, työsuhteisiin ja niiden päättämiseen liittyvissä asioissa sekä yritysten sukupolven vaihdostilanteissa tai myyntitilanteissa. Nämä asiat vaativat tarkkaa suunnittelua riippuen yrityksen toimialasta, omistusrakenteesta, yhtiömuodosta ja yrityksen koosta.

Toimimme tarvittaessa yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen neuvontajana ns. retainer -pohjalta, mm. hallituksen työskentelyssä ja yhtiökokouksissa, jolloin pystymme paremmin perehtymään yhtiön toimintaan ja oikeudellisen avun tarpeeseen. Tämä myös säästää kuluja ja mahdollistaa tehokkaan oikeudellisten neuvojen antamisen nopeasti.

Yritysjärjestelyt ja -kaupat

Yritysjärjestelyt ja -kaupat

Hoidamme myös yrityskauppoja ja liiketoimintakauppoja sekä yhtiöiden sulautumisia ja jakautumisia. Avustamme myös liiketoiminnan myyntiesitteen laatimisessa ja yrityksen myyntikuntoon laittamisessa.

Yrityskauppa voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Yritys voidaan myydä tai yritys voi lunastaa omia osakkeitaan. Joskus yrityskauppa toteutetaan vaiheittain ja erilaisten keinojen yhdistelmänä. Osa yrityksen omaisuudesta saatetaan jättää luovutuksen ulkopuolelle ja siirtää vanhan omistajan haltuun. Yritys voidaan myös jakaa kahdeksi niin, että luovutettavaan yritykseen jää liiketoiminta ja toiseen jää muu omaisuus, jota ei välttämättä tarvita yritystoiminnassa tai kiinteistöt ja liikehuoneiston omistus.

Pääomasijoitukset

Toimistollamme on usean vuoden kokemus pääomasijoittajien asiamiehenä toimimisesta pk-yrityksiin liittyvissä sijoituksissa. Vuodesta 2003 lähtien olemme avustaneet lukuisia pk-yrityksiä rahoituksen hankkimisessa ja erityisesti pääomasijoituksissa, osakeanneissa ja muissa rahoitusjärjestelyissä.

Sukupolvenvaihdokset

Sukupolvenvaihdosta on arvioitava kuten mitä tahansa yrityskauppaa. Yrityksen luovuttamiseen liittyy monia oikeudellisia ja verotuksellisia kysymyksiä, jotka tulee huomioida oikein ja etukäteen. Sukupolvenvaihdoksia tuetaan nykyisin monilla verohuojennuksilla ja nämä tulee huomioida sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa, jotta päästään kaikkien osapuolten kannalta verotuksellisesti optimaaliseen tilanteeseen.

Sopimusoikeus

Sopimusoikeus

Olemme keskittyneet erityisesti pk-yritysten sopimuksiin. Erään keskeisen tehtäväkentän muodostavat alihankintasopimukset isompien yritysten kanssa sekä pk-yritysten keskinäiset alihankinta- ja valmistussopimukset.

Isot yritykset haluavat tehdä sopimuksia pääsääntöisesti vain yhden yrityksen, eivät yhteenliittymän tai verkoston kanssa. Näin ollen joku verkoston yrityksistä joutuu ottamaan päävastuun sopimuksen toteuttamisesta ja kantamaan riskin siitä, jos toimitus ei ole sovitunlainen tai tapahdu oikeassa ajassa. Yritysten verkostoituessa keskenään ja jakamalla suunnittelua ja valmistusta keskenään tulisi näiden myös laatia keskinäiset sopimukset joissa sovitaan vastuista, velvollisuuksista ja riskien jaosta. Tämä on erityisesti päävastuun toimituksesta ottavan yrityksen etujen mukaista.

Sopimusta ei tarvita niinkään silloin, kun asiat menevät hyvin, vaan silloin kun kaikki ei sujukaan suunnitelmien mukaan. Jos asioita ei ole sovittu riittävän tarkasti, riidan lopputulos voi olla hyvinkin yllättävä. Sopimusneuvotteluihin tulee valmistautua huolellisesti ja tutkia asian tausta. Varsinkin arvoltaan merkittävän sopimuksen laatimisessa tulisi käyttää asiantuntevaa oikeudellista neuvonantajaa.

Hoidamme yritysten sopimusneuvotteluja ja sopimusten laatimista sekä suomen että englannin kielellä mm. seuraavanlaisissa toimeksiannoissa:

  • Yritysten yleiset toimitus- ja sopimusehdot
  • Alihankintasopimukset
  • Leasing- ja vuokrasopimukset
  • Toimitus- ja jakelusopimukset
  • Osakassopimukset
  • Lisenssisopimukset
  • Yhteistyö- ja konsortiosopimukset
  • Agentti- ja jälleenmyyntisopimukset
  • Valmistussopimukset
  • Kiinteistöjen kauppa- ja vuokrasopimukset
Työoikeus

Työoikeus

Avustamme asiakkaitamme niin työsuhteen aloituksessa, päättymisessä kuin työsuhteen keston aikana ilmenevissä oikeudellista asiantuntemusta edellyttävissä tilanteissa. Hyvin tehdyt sopimukset, oikein hoidetut neuvottelutilanteet ja asiantuntevasti suoritetut toimenpiteet ovat yrityksen kannalta parasta työoikeudellisten riskien hallintaa.

Avustamme yritysten organisaatiomuutoksissa, kannustinjärjestelmien rakentamisessa ja yritysjärjestelyihin liittyvissä työoikeudellisissa kysymyksissä sekä YT-velvoiteasioihin liittyvissä tilanteissa.

Pyrimme ensisijaisesti auttamaan asiakkaitamme välttämään työsuhdeasioihin liittyvät riidat jo etukäteen, tai sopimaan riidat ilman oikeudenkäyntiä. Jos oikeudenkäynniltä ei voida välttyä, hoidamme jutun ammattitaitoisesti loppuun saakka eri oikeusasteissa.

Alla olevissa artikkeleissa on käsitelty joitain työoikeudellisia asioita yleisellä tasolla. Suosittelemme, että ainakin työsuhteen päättämiseen liittyvissä kysymyksissä yritykset kääntyisivät lakimiehen puoleen, sillä näissä asioissa erehtyminen johtaa yleensä huomattavan suuriin korvauksiin.

Oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisu

Oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisu

Riidanratkaisussa pyrkimyksenämme on asiakkaan liiketoiminnan kannalta järkevimmän ratkaisun löytäminen. Useimmiten tulee kyseeseen ensisijaisesti sovinnolliseen ratkaisuun pyrkiminen. Riidanratkaisutilanteissa optimaalisen lopputuloksen saavuttaminen edellyttää peräänantamatonta asiakkaan edun ajamista, syvää erikoisosaamista sekä huolellista perehtymistä yksittäisen tapauksen erityispiirteisiin ja tosiseikkoihin.

Riitojen ratkaisukeinoja ovat oikeudenkäynnit tuomioistuimissa ja vaihtoehtoiset keinot, kuten välimiesmenettely ja erityinen sovintomenettely.

Oikeudenkäynnit yleisissä tuomioistuimissa

Kokemuksesta tiedämme, että riitajuttuja ei voiteta pelkällä juridiikan substanssiosaamisella. Substanssin lisäksi oikeudenkäyntiasiamiehen on hallittava riidanratkaisumenettelyn kulkua koskevat prosessisäännöt, vedottava oikeisiin asioihin prosessin oikeassa vaiheessa ja esitettävä päämiehensä argumentit oikeudelle selkeästi ja hyvin jäsennettynä.

Asianajajan on tehtävä jo toimeksiannon alkaessa perusteellinen selvitystyö, tunnistettava jutun lopputuloksen kannalta merkitykselliset oikeusongelmat, arvioitava päämiehen mahdollisuutta voittaa juttu, valittava taktiikka ja selvitettävä päämiehelle prosessiin liittyvät riskit

Välimiesmenettely

Yleisessä tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa käsiteltävät oikeudelliset riidat eroavat menettelytavoiltaan toisistaan. Välimiesoikeus koostuu yleensä kyseessä olevan oikeudenalan erityisasiantuntijoista. Välimieskäsittelystä sovitaan yleensä aina etukäteen osapuolten keskinäisissä kaupallisissa sopimuksissa.

Osapuolilla on mahdollisuus itse nimetä välimiesoikeuden jäsenet tai antaa se tehtävä esimerkiksi keskuskauppakamarin välityslautakunnalle. Välimiesoikeuden asiaratkaisuun ei voi hakea muutosta. Se on siten lopullinen ja heti täytäntöönpantavissa. Vaikka välimiesmenettelystä on säädetty laissa, siinä noudatetaan usein osapuolten välimiesoikeuden kanssa sopimia menettelytapoja.

Sovintomenettely

Riitojen ratkaisussa on aina ennen asian oikeuteen viemistä huolellisesti selvitettävä edellytykset, joskus päämiehen kannalta jopa välttämätön tarve, kompromisseja sisältävälle sovintoratkaisulle. Riitojen sopiminen on mahdollista vielä oikeudenkäynnin aikanakin ja avustamme asiakkaitamme sen arvioimisessa, onko järkevää hyväksyä vastapuolen tekemä sovintotarjous tai tehdä itse sovintotarjous asian sopimiseksi.

Pyrkimystä riidan sovinnolliseen ratkaisemiseen tukee mahdollisuus käyttää ulkopuolista puolueetonta sovitteluasiantuntijaa sekä sovittelu yleisessä tuomioistuimessa. Jari Sotka on suorittanut Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelykoulutuksen.

Immateriaalioikeudet ja teknologia-ala

Immateriaalioikeudet ja teknologia-ala

Neuvomme asiakkaitamme mm. immateriaalioikeuksien suojaamisessa ja niihin kohdistuvien riskien minimoinnissa, immateriaalioikeuksien lisensoinnissa ja kaupallistamisessa. Avustan asiakkaitamme mm. patentteihin, tavaramerkkeihin, tekijänoikeuksiin, toimi- ja domain-nimiin liittyvien oikeuksien hallinnoinnissa ja siirtämisessä.

Teknologia ja IT-alan kanssa toimiessa on keskeistä perehtyä asiakkaan liiketoimintaan ja teknologiaan sekä toimialan liiketoimintaympäristöön, jotta asiakkaalle voi tarjota asiakkaan toimintaan ja tarpeisiin sopivia juridisia ratkaisuja. Oli kyse sitten yhteistoiminta-, alihankinta-, lisenssisopimuksesta tai yritykseen tarvitsemasta pääomasijoituksesta tai muusta yritysjärjestelystä. Myös toimialan kansainvälistyminen ja lukuisat yhteistyöprojektit monine  osapuolineen sekä alalla laajasti käytetyt alihankintajärjestelyt lisäävät liiketoiminnan ymmärtämisen merkitystä.

Teknologian hyödyntämisessä ollaan aina käytännössä tekemisissä immateriaalioikeuksien kanssa. Immateriaalioikeudet muodostavat teknologiayrityksen liiketoiminnan perustan. Sen vuoksi niihin on kiinnitettävä runsaasti huomiota ja päätettävän mahdollisimman aikaisessa vaiheessa niiden hankintaan, suojaamiseen, käyttöön ja kaupallistamiseen liittyvät toimintaperiaatteet, eli laatia yrityksen IPR-strategia.

Toimistollamme on yli kymmenen vuoden kokemus tele-, teknologia- ja IT-alan yritysten kanssa. Toimeksiantoja olemme hoitaneet suoraan viranomaisten kanssa neuvotteluin (Liikenne- ja viestintäministeriö, Viestintävirasto ja Kilpailuvirasto) sekä hoitaneet useita telealan toimeksiantoja eri tuomioistuimissa. Olemme olleet mukana laatimassa Liikenne- ja viestintäministeriölle laajoja selvityksiä sekä laatineet erilaisia artikkeleita ja selvityksiä kansainvälisiin julkaisuihin ja ulkomaisille päämiehille.

GDPR ja Tietosuolainsäädäntö

GDPR ja Tietosuolainsäädäntö

EU:n Tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetus tuo yrityksille uusia velvollisuuksia mm. henkilötietojen käsittelyyn, rekisteröintiin ja luovuttamiseen. Asetuksessa edellytetään yritysten oma-aloitteisesti toimivan asetuksen määräysten mukaisesti. Asetus jättää teknisen toteuttamisen yrityksen omaan harkintaan. Jokaisen yrityksen tulee kuitenkin kartoittaa ja dokumentoida henkilötietojen käsittely, poistaminen, luovuttaminen ja suojaus, eli tehdä tietosuojakartoitus ja -selvitys.

Yritysten tulee mm. tehdä riskiperusteinen arvionti henkilötietojen käsittelystä, laatia henkilörekistereistään tietosuojaselosteet ja henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevat sopimukset tulee neuvotella ja laatia uudelleen. Olen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja velvollisuuksia yrityksille käsitellyt laajemmin alla olevissa kirjoituksissa.

OTM, MBA Jari Sotka on kouluttanut useissa seminaareissa uudesta tietosuojalainsäädännöstä ja lisäksi on oikeudellisena neuvonantajana useiden yritysten tietosuojaprojekteissa sekä laatii yrityksille vaadittavia selvityksiä, asiakirjoja ja sopimuksia niin suomeksi kuin englanniksikin.